Eksternt persondatapolitik

Dataansvarlig

Virksomheden, Thank You Gift ApS, CVR-nr. 43766651, er dataansvarlig. Kontakt vedr. persondata kan ske til Nikolaj Læsøe på nikolaj@thankyou.dk.

Formål

Formålet med dataindsamlingen er at leve op til kundens ønske om køb af gavekurve før, under og efter besøg hos Thank You Gift. Oplysningerne stammer fra kunden selv via online, telefonisk eller fysisk henvendelse eller efter spørgsmål fra Thank You Gift. Dataindsamling sker ligeledes med henblik på udvikling af Thank You Gifts ydelser.

Oplysninger indsamles ved køb, deltagelse i konkurrencer eller ved abonnement på nyhedsbrev. Indsamling og behandling af personoplysninger jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

Dataoplysninger

Thank You Gift indsamler følgende personoplysninger vedr. kunder:

 • Navn,
 • Telefonnummer,
 • E-mailadresse,
 • Leveringsadresse,
 • Kort- og betalingsoplysninger,
 • Evt. anonymiserede oplysninger fra Thank You Gifts-kundeundersøgelser.

Behandling og hjemmel

Persondata i forbindelse med kundeadministration behandles i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer. Der kræves ikke samtykke til behandling af disse oplysninger, så længe behandlingen er nødvendig for formålet, og da der alene er tale om indsamling af almindelige personoplysninger. Hjemlen til behandling af gæsteoplysninger er art. 6, litra b og f i EU's persondataforordning.

Ved brug af eventuelle kundefotos på hjemmeside kræves særskilt samtykke fra kunden, og dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes af kunden.

Thank You Gift vil oftest behandle personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en købsaftale med en kunde, som Thank You Gift er part i. Yderligere vil Thank You Gift behandle personoplysninger i forbindelse med tilsendelse af gavekurve til køber eller tredje part.

Hvis en kunde ifm. dennes køb hos Thank You Gift oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn af privat karakter anvender Thank You Gift alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til kundens personlige præferencer, helbred mv. ifm. optimering af købet.

I nogle situationer modtager Thank You Gift personoplysninger fra tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner, en ven/veninde eller familiemedlem til kunde, f.eks. ifm. anbefalinger eller hemmelige køb i form af gave til modtager af gavekurv. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de modtagende kunder om Thank You Gifts persondatapolitik.

Opbevaring af og adgang til data

Persondata opbevares på ekstern server hos tredjepart, med hvem Thank You Gift har databehandleraftale. Det er alene relevante medarbejdere, ledere og HR, der har adgang til oplysningerne foruden de nødvendige it-administratorer.

Persondata om kunden opbevares internt i virksomheden op til 12 måneder efter køb, medmindre kunden har givet samtykke til opbevaring hos omtalte tredjepart i længere tid.

Ret til indsigt og berigtigelse

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede flere rettigheder:

 1. En registreret har til enhver tid ret til indsigt i de personoplysninger, Thank You Gift behandler om den registrerede.
 2. En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Thank You Gift har om den registrerede. Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Thank You Gift om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Thank You Gift er i besiddelse af. En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Thank You Gift vil indenfor en måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende oplysninger om de registrerede persondata til den registreredes postadresse.
 3. En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Thank You Gift har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Thank You Gift efter lovgivning ikke er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Thank You Gift ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede. Den registrerede kan også kontakte Thank You Gift, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Thank You Gift. Skriftlig anmodning sendes til Thank You Gift (se kontaktoplysninger herom i punkt 2). Hvis den registrerede beder om rettelse eller sletning af sine personoplysninger, vil Thank You Gift vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Thank You Gift vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Muligheden for at anmode om sletning mv. kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

 1. Hvis nogle af de oplysninger, som Thank You Gift har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Thank You Gift. Dette gælder ikke for oplysninger, som Thank You Gift er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Thank You Gift tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

Sikkerhed og deling af personoplysninger

Thank You Gift beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt følgende interne retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun ansatte hos Thank You Gift, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang til systemer indeholdende persondata (systemerne er kontrolleret af tredjeparter, med hvem Thank You Gift har databehandleraftale) eller mapper på internt fællesdrev med persondata. Thank You Gift kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger i dette system.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Thank You Gift underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Thank You Gift benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, -systemer, -betalingsløsninger, mm. Thank You Gift indgår løbende databehandleraftaler med alle disse leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne forhold sikres, at disse fastholder et nødvendigt og højt beskyttelsesniveau angående de registreredes personoplysninger.

Thank You Gift sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling samt gældende lov.

Cookies

Thank You Gift anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil. Det er denne, der gør det muligt for os, at få informationer om din ageren på vores hjemmeside. En cookie lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg og indeholder ikke personfølsomme oplysninger.

Denne data deles ikke med tredjepart, og den information Thank You Gift opnår, bruges udelukkende til at forbedre hjemmesiden, vores marketinginitiativer og brugeroplevelsen for dig.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics i din browsers indstillinger. Vi fraråder dette da din oplevelse af vores hjemmeside og marketing, vil forringes. Cookies har et automatisk udløb, men fornyes igen efter besøg hjemmesiden.

Vi opsamler følgende anonyme informationer om dig, når du har besøgt en af vores hjemmesider gennem Google Analytics:

 • Din IP-adresse
 • De hjemmesider, du har besøgt
 • Hvordan du tilgik vores hjemmeside (f.eks. gennem Google, Facebook eller en tredjeparts-side)
 • Din ageren på vores hjemmeside, herunder hvilke sider, du besøger, hvilke handlinger du gør, og tiden du bruger på hjemmesiden
 • Information om det apparat du har brugt til at tilgå vores hjemmeside, herunder geolokation hvis en mobil er brugt, tilbagevendende forbruger opførsel, indirekte demografiinformation baseret på Google Third Party Data Collections.
 • Andre informationer. Se venligst Google Analytics beskrivelse om deres beskyttelse af private data.

Thank You Gift benytter sig af Facebook Pixel. Dette indebærer følgende dataindsamling:

 • Http Headers: En standard webprotokol, der sendes mellem søgning og server. Dette inkluderer IP-adresse, information om browser, sidelokation, dokumenter, refereringspunkt og person, som bruger hjemmesiden.
 • Pixel-specifik-data
 • Button Click-data: Alle knapper tilgået på hjemmesiden af den besøgende samt sider tilgået på baggrund af brug af disse knapper.
 • Optional Values: Udviklere og markedsføringspersonale kan sende ekstra information vedr. sidebesøget ved brug af Conversion Tracking.
 • Form Fields Names: Herunder bokse for “e-mail”, “adresse”, “antal” m.fl., når der købes/reserveres et produkt.

Klage

Er du ikke tilfreds med virksomhedens behandling af persondata, kan der klages til Thank You Gift på nikolaj@thankyou.dk. Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 3319 3200, dt@datatilsynet.dk.